Publications (11/05/2021)

Themes (25/11/2016)

Định hướng hoạt động chính của Viện Bước đầu thành lập, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh chú tâm tiếp cận, tập hợp và sở hữu cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu luật quốc tế và so sánh, có sự hợp tác với các đối tác của trường Đại học Kinh tế