Sách chuyên khảo PL về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoàn Việt Nam – PGS.TS. Lê Vũ Nam (chủ biên)
Giáo trình Pháp luật về Bảo đảm nghĩa vụ – PGS.TS. Lê Vũ Nam (chủ biên)
Phương pháp phân tích luật viết – Viện sĩ.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
Luật lao động – TS. Đoàn Thị Phương Diệp
Sách chuyên khảo PL về quan hệ tài sản giữa vợ chồng – PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – TS. Đoàn Thị Phương Diệp (đồng chủ biên)
Giáo trình Luật dân sự 1 – PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện (chủ biên)
Challenges for Studying Law Abroad in the Asian Region
How Civil Law is Taught in Asian Universities
Giáo trình Luật dân sự 2 – PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện (chủ biên)
Comparative Legal Education from Asian Perspective
How Public Law Is Taught in Asian Universities
Promoting the Rule of Law in Asian Dynamics