Tiếng Việt được trình bày bên dưới.

[Legal training programme and legal aid for households contracted to protect the mangrove forest in Can Gio district, Ho Chi Minh City]

On May 18 and 19, 2022, at Subdivision IV, VII, V and Subdivision VI of the Protection Forest Management Board of Can Gio District, the University of Economics and Law in collaboration with the Protection Forest Management Board of Can Gio District held a training course “Enhancing legal capacity and raising legal awareness of households contracted to protect the mangrove forest in Can Gio District” with the participation of 55 households contracted to protect forests.

There are teachers from the University of Economics and Law, National University in Ho Chi Minh City and the Nong Lam University, specifically Dr. Doan Thi Phuong Diep and Dr. Truong Van Vinh, besides, there are Ms. Nguyen Thi Thu Lanh from Song Foundation and Mr. Bui Nguyen The Kiet – Head of Resource Development Management Department, Leadership Board of Forest Management Board of Can Gio District. In this training session, the necessary information related to the role of coastal protection forests, service environments, protected contract forests, rights and responsibilities when participating in the task protected forests, as well as Can Gio people’s questions, were guided dedicatedly and attentively by teachers.

Finally, the training session ended in a meaningful way. Not only contributing to the achievement of the project, but also making the training session an unforgettable experience.

———————-

This project is designed and implemented under the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) framework with the financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF). The JIFF is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE), funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system. The Oxfam Organization in Vietnam was selected to act as the Secretariat, on behalf of the EU donor and the Project Steering Committee to manage and support the implementation of the Initiatives within the framework of the JIFF.

——————

[Chương trình tập huấn nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ]

Vào ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022, tại Phân khu IV, VII, V và Phân khu VI thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, trường Đại học Kinh tế – Luật phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ tổ chức “Lớp tập huấn nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ”, với sự tham gia của 55 người dân nhận khoán bảo vệ rừng.

Buổi tập huấn có sự hướng dẫn nhiệt tình từ các thầy, cô đến từ trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM và trường Đại học Nông Lâm, cụ thể là TS. Đoàn Thị Phương Diệp và TS. Trương Văn Vinh, bên cạnh đó còn có sự đồng hành của Chị Nguyễn Thị Thu Lành từ Sống Foundation và ThS. Bùi Nguyễn Thế Kiệt – Trưởng phòng Quản lý Phát triển tài nguyên, Ban Lãnh đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. Trong buổi tập huấn này, những thông tin cần thiết liên quan đến vai trò của rừng phòng hộ ven biển, các dịch vụ môi trường rừng, hợp đồng bảo vệ rừng, những quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, cũng như những vướng mắc thực tế mà các hộ dân gặp phải, đã được các thầy, cô hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Cuối cùng, buổi tập huấn khép lại một cách đầy ý nghĩa với những dư âm tốt đẹp. Không chỉ góp phần đạt được mục tiêu thực hiện của dự án, sự nhiệt huyết ở cả các học viên lẫn các thầy, cô đã khiến cho buổi tập huấn trở thành một trải nghiệm khó quên trong lòng mọi người.

——–

Dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến và Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ. Đây là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu u tài trợ và Bộ Tư pháp làm cơ quan chủ quản. Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ JIFF.

—-