[INTERNATIONAL CONFERENCE “ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CLIMATE CHANGE POLICIES AND LAW 2023: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION REACHING NET-ZERO EMISSIONS – THE PERSPECTIVE OF DEVELOPING COUNTRIES”] (04/12/2023)

(With Vietnamese caption below) On December 1st, 2023, the University of Economics and Law, Viet Nam National University Ho Chi Minh City (UEL), collaborated with the Hanoi Law University (HLU) and University of Law, Hue University (HUL) to organize the international hybrid conference: “Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023 (EPCCPL 2023): International

[INTRODUCTION TO EDITORIAL BOARD] [INTERNATIONAL CONFERENCE “ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CLIMATE CHANGE POLICIES AND LAW 2023: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION REACHING NET-ZERO EMISSIONS – THE PERSPECTIVE OF DEVELOPING COUNTRIES”] (08/11/2023)

(With Vietnamese caption below)   We are delighted to introduce the Editorial Board of the Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries Conference: consisting of 8 members:   Assoc. Prof. Le Vu Nam – Vice-Rector, Advisor at Institute of International

[CALL FOR ABSTRACT] INTERNATIONAL HYBRID CONFERENCE “ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CLIMATE CHANGE POLICIES AND LAW 2023: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION REACHING NET-ZERO EMISSIONS – THE PERSPECTIVE OF DEVELOPING COUNTRIES” (EPCCPL 2023) (07/06/2023)

[CALL FOR ABSTRACT] INTERNATIONAL HYBRID CONFERENCE “ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CLIMATE CHANGE POLICIES AND LAW 2023: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION REACHING NET-ZERO EMISSIONS – THE PERSPECTIVE OF DEVELOPING COUNTRIES” (EPCCPL 2023) (Tiếng Việt được trình bày bên dưới) 📌 The University of Economics and Law, VNU-HCM (UEL), Hanoi Law University (HLU), and Hue University of Law

KHOÁ HỌC NGẮN HẠN: “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỌC PHÁP LUẬT” (03/04/2023)

[Sự kiện sắp diễn ra] [KHOÁ HỌC NGẮN HẠN: “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỌC PHÁP LUẬT”] [Upcoming Event] [SPECIALIZED COURSE: “PRINCIPLES AND METHODS OF LAW AND ECONOMICS”] (Tiếng Anh được trình bày bên dưới) (English caption below) Khoá học ngắn hạn: “Phương pháp nghiên cứu kinh tế học pháp luật” được tổ chức

[HỘI THẢO CÁC VẤN ĐỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI] (24/03/2023)

          Ngày 23/03/2023, Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã tổ chức “Hội thảo Các vấn đề thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA (20/03/2023)

Thông báo tuyển cộng tác viên tham gia đề tài khoa học và công nghệ: “Khung pháp lý cho Thị trường mua bán phát thải tại Việt Nam: Cơ sở lý luận và Đề xuất chính sách định hướng liên kết với Thị trường quốc tế” Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh thông

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT Ở VIỆT NAM 2022 (12/03/2023)

Ngày 11/03/2023, Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đã tổ chức Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam 2022 (Vietnam Law School Network – VLSN) với sự tham dự của hơn 30 cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam. Đồng hành với Mạng lưới,

[Tổng kết] Khóa học chuyên đề: “Bảo vệ môi trường tự nhiên theo Luật Nhân đạo Quốc tế” (23/11/2022)

[RECAP] Specialised Course: “Protection of the natural environment under International Humanitarian Law” [Tổng kết] Khóa học chuyên đề: “Bảo vệ môi trường tự nhiên theo Luật Nhân đạo Quốc tế” (Tiếng Việt được trình bày bên dưới) On Tuesday 22 November 2022, the course had the participation of lecturers, students of Hanoi University of Law;

[TỔNG KẾT] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (13/10/2022)

 📌 Ngày 12/10/2022, dưới sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF), Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM đã triển khai thành công Hội thảo Khoa học “Bảo vệ và Phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và

Kỷ yếu RNM 2022 (12/10/2022)

Page 1 / 71234567