About us

IICL was established in April 2021 based on the development of American Law Centre. The Institute is a pioneering entity that is invested with leading law databases in Viet Nam such as HeinOnline, Jstor, LexisNexis, ProQuest and Thu Vien Phap Luat. IICL’s staff consists of high-calibre researchers who received intensive training at prestigious universities around the world, such as the United States, France, Germany, the United Kingdom and Japan. IICL commits to the delivery of valuable outputs and international publications.

Mission

IICL promotes social development and progress through the results of research activities and the provision of excellent support services for legal research.

Vision

IICL projects to become the leading institute in Vietnam for the research of law and policy and legal consultation by 2030.

Objectives

  • Enhance research capacity and training quality in social sciences through first-class research activities in the field of law;
  • Provide proposals and consultation to strengthen Viet Nam’s laws and policies in pursuance of global economic integration; 
  • Contribute high-quality research outputs and practical projects to the society.

———————————————————————————————————————————————

Giới thiệu

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh được thành lập bởi Trường Đại học Kinh tế – Luật vào tháng 4/2021 dựa trên nền tảng sự phát triển của Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ. Viện là một đơn vị tiên phong, được đầu tư trang bị các cơ sở dữ liệu Luật hàng đầu tại Việt Nam như HeinOnline, Jstor, Lexis Nexis, ProQuest, và Thư Viện Pháp Luật. Nhân sự của Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh gồm những nghiên cứu viên có năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế, được đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học uy tín trên thế giới ở Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Sứ mạng

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua kết quả của các hoạt động nghiên cứu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực luật.

Tầm nhìn

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh định hướng đến năm 2030 trở thành viện nghiên cứu, tư vấn chính sách và pháp luật hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực luật.

Mục tiêu chung

  • Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo thông qua các hoạt động nghiên cứu đỉnh cao trong lĩnh vực luật.
  • Tư vấn, khuyến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp với nhu cầu hội nhập quốc tế.
  • Cung cấp cho xã hội những công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao.