[Training programme for household who contracted to protect forests under the Protection Forest Management Board of Can Gio District, HCMC]
Tiếng Việt được trình bày bên dưới.
Within the framework of the project “Enhancing the capacity to access environmental justice for vulnerable groups dependent on forests in Ho Chi Minh city”, the Institute of International and Comparative Law, the University of Economics and Law, VNU-HCM has implemented a series of training programs: Enhancing the Capacity to Access Environmental Justice for household who contracted to protect forests under the Protection Forest Management Board of Can Gio District, HCMC.
The training program series includes 05 sessions with more than 150 participants in Divisions I, VI, V, IV, II on January 23, February 27, 29 and March 5, 6, 2024. Household who contracted to protect forests under the Protection Forest Management Board of Can Gio District, HCMC are trained in knowledge related to the protection and sustainable development of mangrove forests, environmental rights, and mechanisms to ensure environmental rights and relevant knowledge on forest protection contracts and social insurance and gender equality. With training methods encouraging learner participation and learner-centred, experts have helped people improve their knowledge of environmental rights and legal mechanisms to protect the rights of vulnerable group of people who depend on forests.
The training program took place successfully with the participation of project experts, research groups from the Institute of International and Comparative Law, The University of Economics and Law as well as enthusiastic participation from the household who contracted to protect forests. The training series left unforgettable memories for all participants, a special connection between experts, project managers and the household who contracted to protect forests in Can Gio district.
——————
This project is designed and implemented under the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) framework with a financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF). The JIFF is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE), funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system. The Oxfam Organization in Vietnam was selected to act as the Secretariat, on behalf of the EU donor and the Project Steering Committee to manage and support the implementation of the Initiatives within the framework of the JIFF.
—————-
[Chuỗi chương trình tập huấn: Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Huyện Cần Giờ, Tp. HCM]
Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM”, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, trường Đại học Kinh tế – Luật đã triển khai thực hiện Chuỗi chương trình tập huấn: Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Huyện Cần Giờ, Tp. HCM.
Chuỗi chương trình tập huấn gồm 05 đợt với sự tham gia của hơn 150 người dân tại Phân khu I, VI, V, IV, II vào ngày 23/01, 27,29/02 và 05,06/03/2024. Người dân nhận giao khoán bảo vệ rừng tại BQL Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ được tập huấn kiến thức liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn, các quyền liên quan đến môi trường, cơ chế đảm bảo các quyền liên quan đến môi trường, một số nội dung liên quan đến nhận giao khoán bảo vệ rừng, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới. Với phương pháp tập huấn khuyến khích sự tham gia của người học, lấy người học làm trung tâm, chuyên gia đã giúp cho người dân nâng cao kiến thức về các quyền liên quan đến môi trường và cơ chế pháp lý bảo vệ quyền của nhóm người yếu thế sống phụ thuộc vào rừng, góp phần giúp người dân hiểu hơn về chính sách, pháp luật bảo tồn rừng và ủng hộ sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.
Chương trình tập huấn đã diễn ra thành công với sự tham gia của các chuyên gia dự án, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật cũng như sự tham gia nhiệt tình từ người dân nhận giao khoán bảo vệ rừng. Xuyên suốt chặng đường đã qua, chuỗi tập huấn đã để lại những kỷ niệm khó quên cho tất cả người tham gia, là sự kết nối đặc biệt giữa chuyên gia, cán bộ quản lý dự án với người dân nhận giao khoán bảo vệ rừng tại huyện Cần Giờ.
—————–
Dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến và Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ. Đây là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu u tài trợ và Bộ Tư pháp làm cơ quan chủ quản. Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ JIFF.