Publications (11/05/2021)

1. Conference Proceedings   HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ “HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ KỶ NGUYÊN SỐ” Dated: 23/10/2023 BẢN-TÓM-TẮT-CÁC-BÀI-VIẾT-KỶ-YẾU   HỘI THẢO “CÁC VẤN ĐỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI“ (DOWNLOAD) Dated: 23/03/2023   HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ