Publications (11/05/2021)

CONFERENCE PROCEEDINGS   HỘI THẢO QUỐC TẾ “GIẢNG DẠY TIẾNG ANH PHÁP LÝ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP”  (LEGAL ENGLISH EDUCATION IN VIETNAM IN THE GLOBAL INTEGRATION CONTEXT) (DOWNLOAD) Date: 13-14/06/2024   HỘI THẢO “ĐÀO TẠO LUẬT THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY” (DOWNLOAD)