1. Conference Proceedings

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ

“HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ KỶ NGUYÊN SỐ”

Dated: 23/10/2023

BẢN-TÓM-TẮT-CÁC-BÀI-VIẾT-KỶ-YẾU

 

HỘI THẢO

“CÁC VẤN ĐỀ THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

(DOWNLOAD)

Dated: 23/03/2023

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH,PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN”

(DOWNLOAD)

Dated: 12/10/2022

 

TỌA ĐÀM

“PHÁT TRIỂN VÀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT TẠI VIỆT NAM”

(DOWNLOAD)

Dated: 20/07/2022

 

 

 

THE VIRTUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
“FEMINISM, GENDER AND LAW” 

(DOWNLOAD)

Dated: 29/10/2021

 

 

 

 

KỶ YẾU TỌA ĐÀM

“LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NỮ QUYỀN” 

(DOWNLOAD)

Dated: 04/06/2021

 

2. Books

Sách chuyên khảo PL về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoàn Việt Nam – PGS.TS. Lê Vũ Nam (chủ biên)
Giáo trình Pháp luật về Bảo đảm nghĩa vụ – PGS.TS. Lê Vũ Nam (chủ biên)
Phương pháp phân tích luật viết – Viện sĩ.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
Luật lao động – TS. Đoàn Thị Phương Diệp
Sách chuyên khảo PL về quan hệ tài sản giữa vợ chồng – PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – TS. Đoàn Thị Phương Diệp (đồng chủ biên)
Giáo trình Luật dân sự 1 – PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện (chủ biên)
Challenges for Studying Law Abroad in the Asian Region
How Civil Law is Taught in Asian Universities
Giáo trình Luật dân sự 2 – PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện (chủ biên)
Comparative Legal Education from Asian Perspective
 
 
How Public Law Is Taught in Asian Universities
Promoting the Rule of Law in Asian Dynamics