THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÓM CHUYÊN GIA XÂY DỰNG NỘI DUNG CUỐN SÁCH 101 CÂU HỎI ĐÁP VỀ CÔNG LÝ MÔI TRƯỜNG (20/11/2023)

Nhóm chuyên gia thực hiện mẫu dự toán đính kèm bên dưới:

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG NHÓM CHUYÊN GIA XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ TẬP HUẤN CHO NGƯỜI DÂN NHẬN GIAO KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ CÁN BỘ THUỘC BQL RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN CẦN GIỜ, BQL RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN BÌNH CHÁNH – CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN HẾT NGÀY 25/8/2023 (16/08/2023)

📌 Sau 2 tuần mở đơn tuyển dụng, Ban Quản lý dự án đã nhận được sự quan tâm của các chuyên gia, đặc biệt trong lĩnh vực luật và lâm nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia có thêm thời gian nghiên cứu và hoàn thiện nội dung và dự toán kinh

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA (20/03/2023)

Thông báo tuyển cộng tác viên tham gia đề tài khoa học và công nghệ: “Khung pháp lý cho Thị trường mua bán phát thải tại Việt Nam: Cơ sở lý luận và Đề xuất chính sách định hướng liên kết với Thị trường quốc tế” Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh thông

[THÔNG BÁO] TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ CHO HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (30/09/2022)

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh thông báo tuyển 15 cộng tác viên hỗ trợ Hội thảo khoa học “Bảo vệ và Phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn.”  Yêu cầu đối với Cộng tác viên: – Là sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Kinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI GIA CÔNG ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (GIA HẠN ĐẾN NGÀY 20/04/2022) (07/04/2022)

MỜI THẦU GÓI GIA CÔNG ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN NGÀY 20/04/2022

Page 1 / 3123