Tiếng Việt được trình bày bên dưới.

[Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City]

After two impressive training sessions at Can Thanh Primary School and An Thoi Dong Primary School, the University of Economics and Law, VNU-HCM, Ho Chi Minh City has continued to coordinate with An Thoi Dong Secondary School in Can Gio district to organize “Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City” on June 1, 2022, with the participation of 358 students.

The training session took place well under the advice of lecturers from UEL, including Dr. Dao Gia Phuc, Dr. Trinh Thuc Hien, Mr. Le Hoai Nam, along with the enthusiastic cooperation from students of UEL. The training session attracted the interest of the students as well as provided them the content about the Can Gio mangrove forest as well as measures to protect the environment. Through this training, the students had access to an overview of mangroves in general and Can Gio mangroves in particular, mangrove species and their connections, and hazards to mangroves through knowledge games and colorful photos.

The training session not only brought valuable lessons about Can Gio mangrove forest but also left many memorable memories in everyone’s hearts, and above all, a special connection between the students of UEL and students from An Thoi Dong Secondary School.

——————

This project is designed and implemented under the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) framework with the financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF). The JIFF is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE), funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system. The Oxfam Organization in Vietnam was selected to act as the Secretariat, on behalf of the EU donor and the Project Steering Committee to manage and support the implementation of the Initiatives within the framework of the JIFF.

—————-

[Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM]

Sau hai buổi tập huấn đầy ấn tượng tại trường Tiểu học Cần Thạnh và trường tiểu học An Thới Đông vừa qua, trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM đã tiếp tục phối hợp cùng trường THCS An Thới Đông, huyện Cần Giờ tổ chức chương trình tập huấn “Chương trình nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM” vào ngày 01 tháng 6 năm 2022, với sự tham gia của 358 em học sinh.

Buổi tập huấn diễn ra tốt đẹp dưới sự cố vấn từ quý thầy, cô đến từ trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM, bao gồm TS. Đào Gia Phúc, TS. Trịnh Thục Hiền, ThS. Lê Hoài Nam, cùng với sự phối hợp nhiệt tình từ các em sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM. Buổi tập huấn đã thu hút sự quan tâm từ các em học sinh cũng như giúp các em tiếp cận tổng quan về rừng ngập mặn nói chung và rừng ngập mặn Cần Giờ nói riêng, các loài cây rừng ngập mặn và sự kết nối của chúng, các mối nguy hại đối với rừng ngập mặn và các biện pháp bảo vệ môi trường rừng thông qua các trò chơi kiến thức và những hình ảnh trực quan, sinh động.

Buổi tập huấn không chỉ mang đến những bài học bổ ích về rừng ngập mặn Cần Giờ mà còn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong lòng mọi người, và hơn hết, là sự kết nối đặc biệt giữa các em sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM và các em học sinh trường Trung học cơ sở An Thới Đông.

—————–

Dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến và Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ. Đây là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp làm cơ quan chủ quản. Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ JIFF.