Tiếng Việt được trình bày bên dưới.

[Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City]

On May 18 and 19, 2022, the University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City has cooperated with Can Thanh Primary School and An Thoi Dong Primary School, in Can Gio District, to organize a training program called “Enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City”, with 330 students from Can Thanh Primary School and 260 students from An Thoi Dong Primary School.

The two training sessions took place enthusiastically with the participation of the students’ enthusiasm, activity, and creativity under the advice of lecturers from UEL, including Dr. Dao Gia Phuc, Mr. Le Hoai Nam, Ms. Nguyen Thi Thu Lanh (Song Foundation), and volunteer students of UEL. The training sessions provided the students with content about the Can Gio mangrove forest as well as measures to protect the environment. Through this training, the students had access to an overview of mangroves in general and Can Gio mangroves in particular, mangrove species and their connections, and hazards to mangroves through knowledge games and colorful photos.

Finally, the training session not only left valuable lessons about Can Gio mangrove forest for the students, but also left unforgettable memories for everyone, and above all, these are special connections between students in UEL and students in Can Thanh Primary School and An Thoi Dong Primary School.

——————-

This project is designed and implemented under the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) framework with the financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF). The JIFF is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE), funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system. The Oxfam Organization in Vietnam was selected to act as the Secretariat, on behalf of the EU donor and the Project Steering Committee to manage and support the implementation of the Initiatives within the framework of the JIFF.

——————-

[Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM]

Vào ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022, trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM đã phối hợp cùng trường Tiểu học Cần Thạnh và trường Tiểu học An Thới Đông, huyện Cần Giờ tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM”, với sự tham gia của 330 em học sinh đến từ trường Tiểu học Cần Thạnh và 260 em học sinh từ trường Tiểu học An Thới Đông.

Hai buổi tập huấn đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình, năng động, sáng tạo của các em học sinh dưới sự cố vấn từ quý thầy, cô đến từ trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM, bao gồm TS. Đào Gia Phúc, ThS. Lê Hoài Nam, Chị Nguyễn Thị Thu Lành (Sống Foundation) cùng với các nhân sự tham gia tập huấn chính là các em sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM. Buổi tập huấn đã cung cấp cho các em học sinh các nội dung xoay quanh rừng ngập mặn Cần Giờ cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường rừng. Thông qua buổi tập huấn, các em học sinh đã được tiếp cận tổng quan về rừng ngập mặn nói chung và rừng ngập mặn Cần Giờ nói riêng, các loài cây rừng ngập mặn và sự kết nối của chúng, các mối nguy hại đối với rừng ngập mặn thông qua các trò chơi kiến thức và những hình ảnh trực quan, sinh động.

Cuối cùng, buổi tập huấn không chỉ để lại những bài học bổ ích về rừng ngập mặn Cần Giờ mà còn để lại kỷ niệm trong lòng mọi người, và hơn hết, là sự kết nối đặc biệt giữa các em sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM và các em học sinh trường Tiểu học Cần Thạnh và trường Tiểu học An Thới Đông.

—————–

Dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến và Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ. Đây là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu u tài trợ và Bộ Tư pháp làm cơ quan chủ quản. Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ JIFF.