TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ PHÁP, BỘ NỘI VỤ, ĐẠI DIỆN PHÁI ĐOÀN EU TẠI VIỆT NAM VÀ QUỸ EU JULE JIFF (15/01/2024)

(English caption below) Ngày 09/01/2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật đã có dịp được tiếp đón và làm việc với đại diện Bộ Tư Pháp, Bộ Nội Vụ, đại diện phái đoàn EU và Ban thư ký Quỹ EU JULE JIFF tại Việt Nam. Đại diện Trường Đại học Kinh tế – Luật,