(THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT ĐƯỢC KÉO DÀI ĐẾN NGÀY 02/5/2022)

Công việc: Biên soạn sách về bản án nữ quyền tại Việt Nam
Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (UEL) đang tìm kiếm các học giả quan tâm tham gia nghiên cứu và soạn thảo một quyển sách về bản án nữ quyền. Thời hạn nghiên cứu là từ đầu tháng 4 đến tháng 9 năm 2022.
Các tác giả tiềm năng có thể nộp hồ sơ không muộn hơn ngày 02 tháng 4 năm 2022 (THỜI HẠN ĐỀ XUẤT ĐƯỢC KÉO DÀI ĐẾN NGÀY 02/5/2022) đến iicl@uel.edu.vn.
Để biết thêm thông tin về nghiên cứu và cách thức đăng ký, vui lòng tham khảo Điều khoản Tham chiếuBản ý tưởng tóm tắt của nghiên cứu đính kèm.

Job: Writing the publication on Vietnamese Feminist Judgments
The University of Economics and Law, Vietnam National University at Hochiminh City (UEL) is looking for consultants to research and draft a study on feminist judgments. The research term is from the start-April to September 2022.
Prospective consultants should submit their applications no later than 02 April 2022 (THE EXPIRY DAY WILL BE LASTED TO 02/5/2022) to iicl@uel.edu.vn.
For further information about the study and how to apply, please kindly refer to the attached Terms of Reference and the study’s Concept Notes.