(Tiếng Việt được trình bày bên dưới)
 
📌 We are delighted to announce the media sponsorship from Green and Low-Carbon Economy (GLCE) for EPCCPL 2023. In December 2023, an international hybrid conference titled “Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries” will be organized jointly by the University of Economics and Law, VNU-HCM (UEL), Hanoi Law University (HLU), and Hue University of Law (HUL).
 
📌 Green and Low-Carbon Economy (GLCE) is one of the journals published by Bon View Publishing. The shifting to a green and low-carbon economy is at the heart of carbon neutrality actions worldwide. GLCE publishes significant original research that seeks to understand and address the economic challenges in transitioning to a carbon-neutral world. The journal is a Gold Open Access journal, online readers don’t have to pay any fee.
 
📌 Bon View Publishing is an independent, international scholarly publisher founded in 2020 and headquartered in Singapore. Bon View Publishing publishes peer-reviewed journals, providing open access to their content for a large audience of researchers, academics, and students from around the world. Their mission is to support the advancement of scientific research by contributing to more efficient and effective dissemination and exchange of knowledge.
 
📌 For more information, please access:
1. Bon View Publishing – https://www.bonviewpress.com/;
2. Green and Low-Carbon Economy (GLCE) – https://ojs.bonviewpress.com/index.php/GLCE/index;
3. EPCCPL and Bon View Publishing: https://www.bonviewpress.com/conferences.
————————————————–
 
📌 Chúng tôi hân hạnh thông báo về sự tài trợ truyền thông từ Nền kinh tế xanh và cac-bon thấp (GLCE) cho EPCCPL 2023. Vào tháng 12 năm 2023, một Hội thảo quốc tế với chủ đề: Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries (EPCCPL 2023) do Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM (UEL), Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) và Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) phối hợp tổ chức.
 
📌 Nền kinh tế xanh và cac-bon thấp (GLCE) là một trong những tạp chí do Nhà xuất bản Bon View xuất bản. Việc chuyển sang nền kinh tế xanh và cac-bon thấp là trọng tâm của các hành động trung hòa cac-bon trên toàn thế giới. GLCE xuất bản nghiên cứu ban đầu quan trọng nhằm tìm hiểu và giải quyết các thách thức kinh tế trong quá trình chuyển đổi sang một thế giới trung hòa cac-bon. Đây là một tạp chí mở, độc giả có thể truy cập trực tuyến mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
 
📌 Bon View Publishing là một nhà xuất bản học thuật quốc tế độc lập được thành lập vào năm 2020 và có trụ sở chính tại Singapore. Nhà xuất bản Bon View xuất bản các tạp chí được đánh giá ngang hàng, cung cấp quyền truy cập mở vào nội dung của họ cho một lượng lớn độc giả là các nhà nghiên cứu, học giả và sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ sự tiến bộ của nghiên cứu khoa học bằng cách góp phần phổ biến và trao đổi kiến thức hiệu quả hơn.
 
📌 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:
1. Bon View Publishing – https://www.bonviewpress.com/;
2. Green and Low-Carbon Economy (GLCE) – https://ojs.bonviewpress.com/index.php/GLCE/index;
3. EPCCPL and Bon View Publishing: https://www.bonviewpress.com/conferences.