[HỘI THẢO “HÒA GIẢI TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TẠI TRỌNG TÀI: VAI TRÒ CỦA BÊN THỨ BA TRUNG LẬP VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ TRANH CHẤP”] (05/04/2024)

[WORKSHOP “MEDIATION IN ARBITRAL PROCEEDINGS: THE ROLES OF NEUTRAL THIRD PARTIES AND INFLUENCES ON RESOLVING DISPUTES”] (English caption below) Ngày 05/04/2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã tổ chức “Hội thảo hòa giải trong quá trình giải quyết tại trọng