📌 Sau 2 tuần mở đơn tuyển dụng, Ban Quản lý dự án đã nhận được sự quan tâm của các chuyên gia, đặc biệt trong lĩnh vực luật và lâm nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia có thêm thời gian nghiên cứu và hoàn thiện nội dung và dự toán kinh phí đề xuất, Ban Quản lý dự án quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhóm chuyên gia xây dựng nội dung và tập huấn cho người dân nhận giao khoán bảo vệ rừng và cán bộ thuộc BQL Rừng Phòng Hộ huyện Cần Giờ, BQL Rừng Phòng Hộ huyện Bình Chánh – Củ Chi, TP.HCM cho dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM” được tài trợ bởi EU JULE JIFF.

📌 Thời gian nhận hồ sơ được gia hạn đến hết ngày 25/8/2023

📌 Nhóm chuyên gia thực hiện mẫu dự toán đính kèm bên dưới: