📌 The Institute of International and Comparative Law, the University of Economics and Law (IICL – UEL) has successfully won a project under the framework of the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) with the financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF).
 
📌 The Justice Initiatives Facilitation Fund (EU JULE JIFF, or JIFF) is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE) funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system.
 
📌 Details of the project:
 
– Title: “Legal training programme and legal aid for residents who participate in forest management and protection and who rely on forests for livelihood in Can Gio district, Ho Chi Minh City”
 
– Location: Ho Chi Minh City
 
– Term: 12 months
 
📌 On 6 September 2021, our team, Assoc. Prof. Le Vu Nam (Vice-Rector), Dr. Dao Gia Phuc (Managing Director, IICL – UEL), Dr. Trinh Thuc Hien (Deputy Managing Director, IICL – UEL) and Dr. Truong Van Vinh (Nong Lam University) attended an online meeting with the JIFF to discuss issues concerning project implementation, including:
 
– Congratulations ceremony, an overview of the JIFF and legal completion steps to implement the project;
 
– The plan of the JIFF’s activities in 2021;
 
– Q&A regarding the grant application process.
 
📌 We believe the project will be implemented successfully and enhance UEL’s reputation and position, as well as contribute research outputs to serve the society as a whole.
 
 
———————
[Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, trường Đại học Kinh tế – Luật đấu thầu thành công dự án thuộc khuôn khổ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE)]
 
📌 Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, trường Đại học Kinh tế – Luật đấu thầu thành công dự án trong khuôn khổ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ.
 
📌 Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.
 
📌 Thông tin cụ thể về dự án:
 
– Sáng kiến: “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TPHCM”
 
– Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh
 
– Thời gian triển khai: 12 tháng
 
📌 Ngoài ra, vào ngày 6/9/2021, đại diện từ trường Đại học Kinh tế – Luật bao gồm PGS.TS Lê Vũ Nam (Phó Hiệu trưởng nhà trường), TS. Đào Gia Phúc (Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh), TS. Trịnh Thục Hiền (Phó Viện trưởng, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh) và TS. Trương Văn Vinh từ Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã tham dự buổi gặp mặt với Quỹ JIFF nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án, bao gồm:
 
– Chúc mừng các đối tác nhận tài trợ, trình bày tổng quan về Quỹ JIFF và các bước hoàn thiện pháp lý để triển khai dự án;
 
– Trình bày kế hoạch các hoạt động của Quỹ JIFF trong năm 2021;
 
– Giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục nhận tài trợ.
 
📌 Kính chúc dự án triển khai thành công tốt đẹp, góp phần vào việc nâng cao hình ảnh, vị thế của nhà trường cũng như đóng góp các kết quả nghiên cứu phục vụ xã hội.