[Training program series: Enhancing the Awareness of Mangroves Protection and Environmental Rights for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City]

Tiếng Việt được trình bày bên dưới.

📌 Within the framework of the project “Enhancing the Awareness of Mangroves Protection and Environmental Rights for Students in Can Gio District, Ho Chi Minh City”, the Institute of International and Comparative Law, the University of Economics and Law, VNU-HCM has implemented a series of training programs: Increasing awareness of mangrove protection and environmental rights for students in Can Gio District, HCMC.

📌 The training program series includes 05 sessions with the participation of more than 1,400 students. In particular, the first training session at Can Thanh Secondary School on January 8, 2024, had the participation of nearly 300 students. The second training session took place on January 11, 2024, at Long Hoa Secondary School with the participation of about 250 students. This training session also had the presence of representatives from the Ministry of Justice, the Ministry of Home Affairs, the EU delegation, and the EU JULE JIFF Fund in Vietnam. Delegates engaged in direct discussions with students and teachers at Long Hoa Secondary School. The third training session continued to be held on January 17, 2024, at An Thoi Dong Secondary School with the participation of about 200 students. At Binh Khanh Secondary School on January 22, 2024, the fourth training session was held with the participation of about 340 students and the last training session took place on January 24, 2024, at Tam Thon Hiep Secondary School.

📌 The training program series was successfully organized under the guidance of project experts, research teams from IICL as well as enthusiastic participation from UEL’s students. The training sessions brought a lot of useful knowledge by helping students gain an overview of mangrove forests in general and Can Gio mangrove forests in particular, regulations on mangrove protection, and rights related to children’s environment through games, discussion activities, group work, and visual and vivid images and videos. From there, it helps children clearly understand the provisions of the law and contribute to environmental preservation and protection activities.

📌 The training series ends on January 24, 2024. Throughout the journey, the training series has left behind valuable lessons and unforgettable memories in everyone’s hearts, and above all, a special connection between students from the University of Economics and Law, VNU-HCM, and students at the training sites.

——————

📍 This project is designed and implemented under the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) framework with a financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF). The JIFF is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE), funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system. The Oxfam Organization in Vietnam was selected to act as the Secretariat, on behalf of the EU donor and the Project Steering Committee to manage and support the implementation of the Initiatives within the framework of the JIFF.

—————-

[Chuỗi chương trình tập huấn: Tăng cường nhận thức bảo vệ rừng ngập mặn và các quyền liên quan đến môi trường cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM]

📌 Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM”, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, trường Đại học Kinh tế – Luật đã triển khai thực hiện Chuỗi chương trình tập huấn: Tăng cường nhận thức bảo vệ rừng ngập mặn và các quyền liên quan đến môi trường cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM.

📌 Chuỗi chương trình tập huấn gồm 05 đợt với sự tham gia của hơn 1.400 học sinh. Trong đó, đợt tập huấn thứ nhất tại Trường THCS Cần Thạnh vào ngày 8/1/2024 có sự tham gia của gần 300 em học sinh. Đợt tập huấn thứ hai diễn ra vào ngày 11/1/2024 tại THCS Long Hoà với sự tham gia hưởng ứng của khoảng 250 em, đợt tập huấn này còn có sự hiện diện của đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Nội Vụ, đại diện phái đoàn EU và Ban thư ký Quỹ EU JULE JIFF tại Việt Nam. Đoàn đại biểu đã có những trao đổi trực tiếp cùng các em học sinh và các Thầy/Cô giáo tại Trường THCS Long Hòa. Đợt tập huấn thứ ba tiếp tục được tổ chức vào ngày 17/1/2024 tại THCS An Thới Đông với sự tham gia của khoảng 200 em học sinh. Tại Trường THCS Bình Khánh vào ngày 22/1/2024, đợt tập huấn thứ tư đã được tổ chức với sự tham gia của khoảng 340 em học sinh và đợt tập huấn cuối cùng được diễn ra vào ngày 24/1/2024 tại THCS Tam Thôn Hiệp.

📌 Chuỗi hoạt động đã diễn ra sôi nổi dưới sự hướng dẫn từ các chuyên gia dự án, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh cũng như sự tham gia nhiệt tình từ các em sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM. Các buổi tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích khi giúp các em học sinh tiếp cận tổng quan về rừng ngập mặn nói chung và rừng ngập mặn Cần Giờ nói riêng, những quy định về bảo vệ rừng ngập mặn, các quyền liên quan đến môi trường của trẻ em thông qua các trò chơi, hoạt động thảo luận, làm việc nhóm cùng những hình ảnh, video trực quan, sinh động. Từ đó, giúp các em nhận thức rõ các quy định của pháp luật và góp phần vào hoạt động gìn giữ và bảo vệ môi trường.

📌 Chuỗi tập huấn “Nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại huyện Cần Giờ, Tp. HCM” kết thúc vào ngày 24 tháng 1 năm 2024. Xuyên suốt chặng đường đã qua, chuỗi tập huấn đã để lại những bài học bổ ích lẫn kỷ niệm không thể nào quên trong lòng tất cả mọi người và hơn hết, là sự kết nối đặc biệt giữa sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM và các em học sinh THCS tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

—————–

📍 Dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến và Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ. Đây là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp làm cơ quan chủ quản. Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ JIFF.