CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ NHẬN TÀI TRỢ BỞI EU JULE JIFF ĐỢT 4 (04/08/2023)

(English caption below)   Ngày 01-02/8/2023, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM, một trong 17 đối tác nhận tài trợ bởi EU JULE JIFF đợt 4, đã tham gia chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án tại Hà Nội.