Tiếng Việt được trình bày bên dưới.

[Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City]

After 03 training sessions at primary and secondary schools in Can Gio district, University of Economics and Law, VNU-HCM continues to organize “Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City” with the cooperation of Ly Nhon Primary School, Can Gio district on June 14, 2022, with the large participation of 120 students.

The training session took place completely under the enthusiastic guidance of lecturers and students from the UEL, including Dr. Dao Gia Phuc, Mr. Le Hoai Nam, besides the enthusiastic cooperation from students of UEL. The training session brought a lot of useful knowledge to the students when helping them to access an overview of mangroves in general and Can Gio mangroves in particular, mangrove species and their connections, and hazards to mangroves through knowledge games and colorful photos.

The training session not only brought valuable lessons about Can Gio mangrove forest but also left many memorable memories, and above all, a special connection between the students of UEL and students from Ly Nhon Primary School.

——————

This project is designed and implemented under the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) framework with the financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF). The JIFF is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE), funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system. The Oxfam Organization in Vietnam was selected to act as the Secretariat, on behalf of the EU donor and the Project Steering Committee to manage and support the implementation of the Initiatives within the framework of the JIFF.

—————-

[Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp.HCM]

Sau 03 buổi tập huấn tại các trường học thuộc huyện Cần Giờ, trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM tiếp tục tổ chức “Chương trình nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM” cùng sự phối hợp của trường Tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ vào ngày 14 tháng 6 năm 2022, với sự tham gia đông đảo của 120 em học sinh.

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi dưới sự hướng dẫn tận tình từ quý thầy, cô đến từ trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM, bao gồm TS. Đào Gia Phúc, ThS. Lê Hoài Nam cùng sự phối hợp nhiệt tình từ các em sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật. Buổi tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các em học sinh khi giúp các em tiếp cận tổng quan về rừng ngập mặn nói chung và rừng ngập mặn Cần Giờ nói riêng, các loài cây rừng ngập mặn và sự kết nối của chúng, các mối nguy hại đối với rừng ngập mặn và các biện pháp bảo vệ môi trường rừng thông qua các trò chơi kiến thức và những hình ảnh trực quan, sinh động.

Buổi tập huấn không chỉ mang đến những bài học bổ ích về rừng ngập mặn Cần Giờ mà còn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong lòng mọi người, và hơn hết, là sự kết nối đặc biệt giữa sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM và các em học sinh trường Tiểu học Lý Nhơn.

—————–

Dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến và Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ. Đây là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu u tài trợ và Bộ Tư pháp làm cơ quan chủ quản. Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ JIFF.