(Tiếng Việt được trình bày bên dưới)
 
At the conference “Climate change and legal issues” held by Ho Chi Minh City University of Law at 8:00 am on December 15, 2021, Dr. Dao Gia Phuc – Director of the Institute of International and Comparative Law, the University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, had contributed his research results with the topic “Measures to control carbon at the borders: challenges facing developing countries and Vietnam”.
 
Presentation of Dr. Dao Gia Phuc attracted many interests at the conference. Accordingly, issues presented are: policies to combat climate change and carbon leakage; measures to control carbon at the border and challenges for developing countries, including Vietnam. All content of each issue is carefully analyzed by Dr. Dao Gia Phuc based on the real situation in Vietnam and abroad.
 
We are pleased to share the information and photos of the conference.
 
—————————
[BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM]
 
Tại Hội thảo “Biến đổi khí hậu và những vấn đề pháp lý đặt ra” được tổ chức bởi Trường Đại học Luật TP.HCM vào lúc 8h00 ngày 15/12/2021, TS. Đào Gia Phúc – Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM đã đóng góp kết quả nghiên cứu với chủ đề “Các biện pháp kiểm soát cacbon tại biên giới: những thách thức đặt ra đối với các quốc gia đang phát triển và Việt Nam”.
 
Bài tham luận của TS. Đào Gia Phúc đã thu hút được sự quan tâm tại cuối phiên Hội thảo. Qua đó, tham luận lần lượt đề cập đến các vấn đề như: Chính sách chống biến đổi khí hậu và hiện tượng rò rỉ khí carbon; Biện pháp kiểm soát carbon tại biên giới và các thách thức đặt ra cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tất cả nội dung tại từng vấn đề đều được TS. Đào Gia Phúc phân tích kỹ càng với những liên hệ tình hình thực tế tại Việt Nam và cả nước ngoài.
 
Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh trân trọng chia sẻ thông tin và hình ảnh tại buổi hội thảo.
 
Thông tin chi tiết hội thảo tại: https://www.facebook.com/hcmulaw/posts/4184140581689228
 
 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TAI TRƯỜNG TRHÓC HỌC LUẬT HỘI THẢO KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA UEL IICL CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CACBON TẠI BIÊN GIỚI: NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM TS. ĐÀO GIA PHÚC Viện trưởng, Viện Pháp luật Quốc và àso sánh Trường Đại học ế- Luật, ĐHQG-HCM Presentation CO. December 2021'

Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản