(English caption below)
🎉 Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật (IICL) vui mừng thông báo sáng kiến của Viện đã được Bộ tư pháp phê duyệt để triển khai trong khuôn khổ dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ.
Đề xuất sáng kiến của IICL là một trong 18 sáng kiến được phê duyệt trong tổng số 88 hồ sơ Sáng kiến ứng tuyển cho đợt kêu gọi nộp đề xuất lần thứ tư của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) 🎉
📍 Một số thông tin chung về sáng kiến:
📌 Tên dự án: “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM”.
📌 Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh
📌 Thời gian triển khai: 12 tháng (Từ tháng 5/2023)
📌 Các mục tiêu chính:
(i) Nâng cao nhận thức quyền môi trường và các cơ chế pháp lý bảo vệ quyền của các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng tại TP.HCM;
(ii) Tăng cường khả năng và cơ hội tiếp cận trợ giúp pháp lý thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng;
(iii) Nghiên cứu và kiến nghị chính sách, pháp luật giúp tăng cường khả năng tiếp cận các quyền về môi trường của người dân.
Việc sáng kiến được phê duyệt và triển khai sẽ giúp nâng cao nhận thức và tăng cường cơ hội được hỗ trợ pháp lý về quyền môi trường đối với người dân là nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng, cũng như đề xuất các kiến nghị về mặt chính sách, pháp luật có liên quan. Dự án cũng sẽ góp phần tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM.
Thông tin về các hoạt động của dự án sẽ liên tục được cập nhật tại fanpage và website của Viện.
Thông tin chi tiết về 18 sáng kiến tư pháp nhận trợ từ Quỹ JIFF đợt 4 vui lòng xem ở: ĐÂY
—————-
Tìm hiểu thêm thông tin giới thiệu về Quỹ JIFF tại đây: https://vietnam.oxfam.org/quyjiffdot4
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu u tài trợ nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.
—————–
[IICL’S INITIATIVE IS FUNDED BY EU JULE JIFF, THE FOURTH CALL]
🎉 Institute of International Law and Comparative Law, the University of Economics and Law, VNU-HCM (IICL) is delighted to announce that its initiative has been approved by the Ministry of Justice for implementation as part of the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE), which receives financial support from the European Union.
The IICL’s initiative is one of the 18 initiatives approved out of a total of 88 proposals submitted for the fourth call of the Justice Initiative Facilitation Fund (JIFF). 🎉
📍 For more information:
📌 Project Title: “Enhancing the capacity to access environmental justice for vulnerable groups dependent on forests in Ho Chi Minh city”
📌 Location: Ho Chi Minh City
📌 Duration: 12 months (from May 2023)
📌 Main objectives:
(i) Enhancing the awareness of environmental rights and legal mechanisms for protecting the rights of forest-dependent vulnerable groups in Ho Chi Minh City;
(ii) Strengthening the capacity and opportunities for legal assistance through the application of information technology for forest-dependent vulnerable groups;
(iii) Researching and proposing policies and laws to enhance access to environmental rights for the people.
The implementation of this initiative will raise awareness, enhance legal assistance and opportunities for forest-dependent vulnerable groups concerning environmental rights. Additionally, the project will propose recommendations on relevant policies and law. It will strengthen legal research and community service activities of the University of Economics and Law, VNU-HCM.
Information about the project’s activities will be updated on the Institute’s fanpage and website.
18 initiatives approved for the fourth call of the Justice Initiative Facilitation Fund (JIFF): HERE
—————-
For more information about the JIFF Fund, please access: https://vietnam.oxfam.org/quyjiffdot4
The Justice Initiative Promotion Fund (EU JULE JIFF), commonly referred to as the JIFF Fund, constitutes one of the two integral components of the “Strengthening Law and Justice in Vietnam” project (EU JULE), which receives financial support from the European Union. Its core objective is to actively contribute to the reinforcement of the rule of law in Vietnam through the establishment of a reliable and accessible justice system.
 

Nguồn hình ảnh: Fanpage Oxfam in Vietnam