[Sự kiện sắp diễn ra][HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO “KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ SỐNG PHỤ THUỘC VÀO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM”] (09/04/2024)

Hội thảo lấy ý kiến về báo cáo “Khả năng tiếp cận các quyền liên quan đến môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM” nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối