[Toạ đàm Lý thuyết Pháp luật Nữ quyền]

📌 Toạ đàm Lý thuyết Pháp luật Nữ quyền đã tập trung lại những học giả đầu ngành, những học giả trẻ, và những người tham gia quan tâm, trao đổi về cơ hội, thách thức trong việc hiểu và sử dụng lý thuyết này trong nghiên cứu, chia sẻ các kết quả nghiên cứu đạt được dưới tiếp cận nữ quyền.
 
📌 Lý thuyết Pháp luật Nữ quyền không chỉ phản ánh các vấn đề bình đẳng giới hoặc bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Lý thuyết này là một nhận thức luận về vai trò và quan điểm nữ giới được phản ánh như thế nào trong xây dựng và áp dụng pháp luật. Ở đây, những nhà nghiên cứu luật học đặt ra câu hỏi có tính phê phán: liệu quan điểm gia trưởng có đang ấn định các khái niệm và quy chuẩn vào pháp luật hay không.
 
📌 Đi vào cấu trúc nội tại của pháp luật, vấn đề cân bằng quyền lợi giữa nam giới và phụ nữ sẽ tiến thêm một bước mới và góp phần vào tiến trình công bằng xã hội.
 
📌 Các diễn giả chính đã trình bày các chủ đề:
 
📃 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ KHI GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1977 TỚI NAY – NHÌN TỔNG QUAN TỪ CÁC GÓC ĐỘ GIỚI VÀ QUYỀN CON NGƯỜI
👨🏻‍⚖️ Cố vấn cao cấp Vũ Ngọc Bình
 
📃 PHỤ NỮ THAM CHÍNH – ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO GIỚI NỮ
👩🏻‍💼 TS. Dương Kim Anh
 
📃 THUYẾT PHÁP LÝ NỮ QUYỀN- HIỂU VÀ VẬN DỤNG TRONG BỐI CẢNH PHÁP LÝ ĐƯƠNG ĐẠI
👩🏻‍💼 TS. Đoàn Thị Phương Diệp
 
📃 PHÁP LUẬT CHỐNG BẠO LỰC VÀ BẠO LỰC CỦA PHÁP LUẬT: MỘT TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NỮ QUYỀN VỀ BẠO LỰC TÍNH DỤC HÓA TRONG LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ
👨🏻‍💼 ThS. Lê Nguyễn Nhật Minh